KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

BTZ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İLETİŞİM FORMUNA YÖNELİK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile veri sorumlusu sıfatıyla BTZ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Firma İsmi tarafından aşağıdaki kişisel verileri işlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileriniz:Ad Soyadı.
 • İletişim Bilgileriniz: E-Posta, Telefon Numarası.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI, TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, Şirketimizle iletişime geçmeniz esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve elektronik mecralardan aşağıda belirtilen amaçlar dâhilindeKVKK’nın 5 ve 8.  madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

AMAÇLAR

HUKUKİ SEBEP

VERİ KATEGORİSİ

Sizlerden Gelebilecek Her Türlü Sorunun ve Talebin Yanıtlanabilmesi

Sözleşmenin kurulması ve ifası

Kimlik Bilgisi İletişim Bilgisi

 

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümlerine uygun olarak işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer alan amacın gerektirdiği ölçüde; resmi kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

KVKK’nın 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

 1. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

KVKK’nın 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle TEKSTİL OSB  MAHALLESİ 105 CADDE NO: 263/1 MERKEZ UŞAK adresine kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, btztestil@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine, güvenli elektronik imza ve mobil imza ya da tarafınızca BTZ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nindaha önce bildirilen ve tarafımızca teyit edilmiş https://www.btztekstil.com/ bulunan sistemimizdeki elektronik posta adresini kullanmak suretiyle  elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

Facebokk Instagram Youtube Blog
Eskişehir Web Tasarım